Słownik


W tym miejscu znajdą Państwo przydatne informacje i dokumenty, kluczowe z punktu widzenia prowadzonej przez naszą instytucję, działalności oraz metateoria. Wiedza, która wynika z prezentowanych tu danych, podzielona zgodnie z kluczem usług, stanowi wsparcie dla poszukujących informacji na tematy, w których się specjalizujemy.

Kwestie czysto formalne: zaświadczenia, opłaty itd. znajdują się tutaj...Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

Poświadczonego za oryginalność

(Last edited: piątek, 1 lipca 2016, 7:14 )

Jeśli wymaga się w kursie dokumentacji o takim formacie, drukujecie skan dokumentu (dyplomu, matury itp. wymaganego) i składacie na nim podpis niebieskim, czerwonym lub zielonym długopisem: Za zgodne z oryginałem oraz czytelny Wasz podpis.

Jeśli wymagany jest standard notarialny, kopię dokumentu sporządza odpłatnie notariusz.

Praktyka metodyczna

(Last edited: czwartek, 28 lipca 2016, 11:38 )

Obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Metody i treści kształcenia: organizacja praktycznej nauki zawodu, dokumentacja przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu, obserwacja zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu i omówienie tych zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną, analiza własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów po przeprowadzonych zajęciach.

Praktyki

(Last edited: środa, 30 sierpnia 2017, 10:10 )
Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować 10 godzin praktyki metodycznej.

Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał praktyki. Być może w jego organizacji (nawet w jego dziale) pracuje instruktor, który zgodzi się na takie praktyki. Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika placówki (dokument musi być opieczętowany i podpisany). Regulamin...