Kurs pedagogiczny, Nowe trendy w edukacji, Wczesna edukacja dziecięca, Oligofrenopedagogika, Pedagogika dla kształcących młodocianych, Instruktor sportu, Nauczanie w przedszkolu, Nauczanie specjalne, Dydaktyka, Ocena, mierzenie i testowanie kształcenia, Ewaluacja i badania nad edukacją, Praca z uczniem z ADHD, FAS, Awans zawodowy nauczyciela, Instruktor tańca

Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 40 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 8 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktarze, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.

Chcąc szkolić uczniów, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez Kuratora Oświaty. Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391).

Kurs trwa 70 godziny lekcyjne

Kurs pedagogiczny w wymiarze 70 godzin jest dedykowany wykładowcom wszelakich form kształcenia praktycznego i ustawicznego, instruktorom, trenerom rozmaitych umiejętności: zarządzania projektami, HR itd. Program kursu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 622). )

Kurs adresujemy do osób nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze przejawiające się aspołecznym zachowaniem. To nie jest kurs kwalifikacyjny: jego zadaniem jest poszerzyć wiedzę ogólną praktyków o zagadnienia teoretyczne z pedagogiki, psychologii oraz metodyki świetlicy. Zamieszczone treści poszerzono o kwestie związane z zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.