Calendar

| czwartek, 20 kwietnia 2023 |
Global event

Zestawienie kont księgi głównej

Event source: Kalendarium
12:00
Sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Zestawienie powinno być dokonane w terminie zapewniajcym wypełnienie przez jednostkę wszystkich obowiązków sprawozdawczych (art. 18 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Nie rzadziej niż na koniec miesiąca
Global event

Zamknięcie miesiąca

Event source: Kalendarium
12:00
Ustawa o rachunkowości odnosi się do tego pojęcia pośrednio w art. 25 ust. 1 pkt 1, wykluczającym możliwość dokonywania poprawek w księgach rachunkowych po zamknięciu miesiąca, a także w art. 25 ust. 2, nakazującym w razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca dokonanie korekty poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korektę błędnych zapisów (tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi). Moment zamknięcia miesiąca jednostka wyznacza we własnym zakresie. Zazwyczaj granicą jest termin rozliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc (w grupie kapitałowej czy jako oddział termin ten powinien być odpowiednio wcześniejszy)..
Global event

Zaliczka Pit 4

Event source: Kalendarium
12:00
Kolejne zobowiązanie wobec US. Tym razem z tytuu potrąconych zaliczek na podatek dochodowy. Czy jednak zawsze należy go płacić? Czy można inaczej? Kompensatą?
Global event

Podatek dochodowy

Event source: Kalendarium
12:00
Zaliczka na CIT za miesiąc poprzedni (dot. też zaliczki uproszczonej).
Global event

Zarachowanie zaokrągleń VAT

Event source: Kalendarium
12:00
Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.