Calendar

| czwartek, 10 czerwca 2021 |
Global event

Wypłata pensji

Event source: Kalendarium
12:00
Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń. Termin krańcowy na podstawie art. 85 Kodeksu Pracy. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca si w dniu poprzedzającym. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie za miesiąc z dołu. Art. 300 Kodeksu pracy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (np. temat odsetek od zaległych wynagrodzeń itp.).
Global event

INTRASTAT

Event source: Kalendarium
12:00
Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE składają deklarację statystyczną INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.
Global event

Przekazanie sprawozdania finansowego do US

Event source: Kalendarium
12:00
W Dzienniku Ustaw z 3 października 2014 r., pod poz. 1328, opublikowano ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nowela wprowadziła zmiany: "kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie (do 10 dni od daty jego zatwierdzenia tzn 6 miesiąca od dnia bilansowego) właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (minimum 175 PLN)"
Global event

ZUS

Event source: Kalendarium
12:00
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących.