Calendar

| sobota, 20 luty 2021 |
Global event

Podatek dochodowy

Event source: Kalendarium
12:00
Zaliczka na CIT za miesiąc poprzedni (dot. też zaliczki uproszczonej).
Global event

Zarachowanie zaokrągleń VAT

Event source: Kalendarium
12:00
Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.
Global event

Zestawienie kont księgi głównej

Event source: Kalendarium
12:00
Sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Zestawienie powinno być dokonane w terminie zapewniajcym wypełnienie przez jednostkę wszystkich obowiązków sprawozdawczych (art. 18 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Nie rzadziej niż na koniec miesiąca
Global event

Zamknięcie miesiąca

Event source: Kalendarium
12:00
Ustawa o rachunkowości odnosi się do tego pojęcia pośrednio w art. 25 ust. 1 pkt 1, wykluczającym możliwość dokonywania poprawek w księgach rachunkowych po zamknięciu miesiąca, a także w art. 25 ust. 2, nakazującym w razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca dokonanie korekty poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korektę błędnych zapisów (tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi). Moment zamknięcia miesiąca jednostka wyznacza we własnym zakresie. Zazwyczaj granicą jest termin rozliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc (w grupie kapitałowej czy jako oddział termin ten powinien być odpowiednio wcześniejszy)..
Global event

Zaliczka uproszczona

Event source: Kalendarium
12:00
Do 20 lutego podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mogą zawiadomić właściwego naczelnika US pisemnie o zamiarze wyboru opłacania zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie ((a: zaliczek uproszczonych nie mogą wybrać podatnicy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. b: Powyższe zawiadomienie dotyczy również lat następnych. Jeśli więc podatnik w poprzednich latach wybrał zaliczki uproszczone i kontynuuje ten sposób płacenia zaliczek, to nie musi składać ww. zawiadomienia).
Podatnicy CIT mogą wpłacać zaliczki uproszczone w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli w tym zeznaniu nie wykazali podatku należnego, wówczas mogą wpłacać ww. zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, to nie mogą opłacać zaliczek w uproszczonej formie.
Global event

Zawiadomienie o formie kwartalnej

Event source: Kalendarium
12:00
Dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził samodzielnie działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
Global event

CIT-5

Event source: Kalendarium
12:00
Stanowi oświadczenie składane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu dywidend i innych przychodów udziałów w zyskach osób prawnych. Oświadczenie składa się płatnikowi – podmiotowi wypłacającemu kwoty dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach. Po złożeniu oświadczenia płatnik (wypłacający dywidendę, inny udział w zysku) nie pobiera zryczałtowanego podatku. Oświadczenie składa się do dnia wypłaty kwoty, którą obejmuje oświadczenie. Późniejsze jego złożenie nie spowoduje wypłacenia dywidendy obniżonej o pobierany podatek.
Global event

Zaliczka Pit 4

Event source: Kalendarium
12:00
Kolejne zobowiązanie wobec US. Tym razem z tytuu potrąconych zaliczek na podatek dochodowy. Czy jednak zawsze należy go płacić? Czy można inaczej? Kompensatą?