Calendar

| poniedziałek, 15 luty 2021 |
Global event

Podatek leśny

Event source: Kalendarium
12:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Global event

ZUS, składki i deklaracje

Event source: Kalendarium
12:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
Global event

Podatek od środków transportowych1 rata

Event source: Kalendarium
12:00
Podatek ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. W wypadku zmiany właściciela obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach środków transportowych.
Płacimy za pojazdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany na stałe lub zbyty.
Środki transportowe to samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; autobusy.