Calendar

| piątek, 1 styczeń 2021 |
Global event

Wyciąg bankowy (WB)

Event source: Kalendarium
12:00
Dekretujemy wyciąg bankowy jako samodzielny dowd księgowy z datą jego wystawienia, tzn. ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Global event

Ocena czy utworzyć ZFŚP

Event source: Kalendarium
12:00
ZFŚP tworzą pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20 pracowników (na 01.01 danego roku). W przypadku jednostek budżetowych i samorządowych ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. "Zakłady mniej niż 20" - wypłacają świadczenia urlopowe.
Global event

ZFŚS

Event source: Kalendarium
12:00
Art. 3. 1. Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W celu obliczenia przeciętnego zatrudnienia w roku kalendarzowym, należy sumę przeciętnej liczby zatrudnionych w każdym z miesięcy, podzielić przez 12.
Global event

Kontrola salda 130

Event source: Kalendarium
12:00
Inwentaryzacja musi być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrachunkowego. Salda rachunków bankowych weryfikowane są na bieżąco przy księgowaniu wyciągów bankowych (WB).