Calendar

| piątek, 10 styczeń 2020 |
Global event

ZUS

Event source: Kalendarium
12:00
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących.
Global event

PIT-12

Event source: Kalendarium
12:00
Przedstawienie wniosku pracownika (druk PIT-12) o rozliczenie go przez pracodawcę (Druk PIT-40).
Global event

Wypłata pensji

Event source: Kalendarium
12:00
Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń. Termin krańcowy na podstawie art. 85 Kodeksu Pracy. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca si w dniu poprzedzającym. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie za miesiąc z dołu. Art. 300 Kodeksu pracy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (np. temat odsetek od zaległych wynagrodzeń itp.).
Global event

INTRASTAT

Event source: Kalendarium
12:00
Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE składają deklarację statystyczną INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.
Global event

Zmiana składki Zdrowotnej

Event source: Kalendarium
12:00
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (PMWwSP), włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku ubiegłego zmienia podstawę minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa składki wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Co za tym idzie w w br. najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynosi: "Podstawa" × 9%, z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości "Podstawa" × 7,75%.
Global event

Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Event source: Kalendarium
10:00 » 11:00
Od 1 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustalonej w przepisach.