Kalendarz

| czwartek, 28 luty 2019 |
Termin globalny

Raport do Krajowej Bazy (KOBiZE)

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Obowiązek raportowania wynika z ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dotyczy on wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości podmiotu lub emisji.
Termin globalny

Zaksięgowanie odchyleń

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).
Termin globalny

Optymalizacja podatku dochodowego

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Aby zoptymalizować obciążenia podatkowe podmioty wpłacające zaliczki miesięczne powinny wstępnie obliczyć już kwotę zaliczki za bieżący miesiąc, mnożąc odpowiednią stawkę podatku przez dochód, który jest różnicą między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania; minus suma zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Termin globalny

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o ZUS, płatnik składek ma obowiązek przekazywać ubezpieczonemu informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych w podziale na poszczególne miesiące, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego-za rok ubiegły.
Termin globalny

Płace i jej ewidencje

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Pracodawca powinien zacząć zbierać dane do wygenerowania list płac. Dla każdego pracownika uzupełniamy kartę ewidencji czasu pracy, imienną kartę wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a take wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. (§ 8 rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).