Kalendarz

| czwartek, 10 styczeń 2019 |
Termin globalny

ZUS

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących.
Termin globalny

PIT-12

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Przedstawienie wniosku pracownika (druk PIT-12) o rozliczenie go przez pracodawcę (Druk PIT-40).
Termin globalny

Wypłata pensji

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Ostateczny termin wypłaty wynagrodzeń. Termin krańcowy na podstawie art. 85 Kodeksu Pracy. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca si w dniu poprzedzającym. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie za miesiąc z dołu. Art. 300 Kodeksu pracy stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego (np. temat odsetek od zaległych wynagrodzeń itp.).
Termin globalny

INTRASTAT

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE składają deklarację statystyczną INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.
Termin globalny

Zmiana składki Zdrowotnej

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (PMWwSP), włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku ubiegłego zmienia podstawę minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa składki wynosi 75% przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Co za tym idzie w w br. najniższa składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących wynosi: "Podstawa" × 9%, z tego odliczeniu od podatku podlega składka zdrowotna w wysokości "Podstawa" × 7,75%.
Termin globalny

Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Źródło wydarzenia: Kalendarium
10:00 » 11:00
Od 1 stycznia wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty ustalonej w przepisach.