Calendar

| poniedziałek, 31 grudzień 2018 |
Global event

Lokaty, naliczenie odsetek

Event source: Kalendarium
12:00
Naliczenia odsetek należnych od lokat na dzień bilansowy
Global event

Paypal

Event source: Kalendarium
12:00
Warto wypłacić i wyzerować firmowe konto w Paypal.
Global event

Kontrola stanu kasy

Event source: Kalendarium
12:00
Raz do roku powinno się przeprowadzać kontrolę stanu kasy, potwierdzając to protokołem.
Global event

Sporządzić plan urlopów

Event source: Kalendarium
12:00
Obowiązek sporządzenia planu urlopów nie ciąży na pracodawcy w dwóch sytuacjach. Po pierwsze ma to miejsce, gdy w danym zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Po drugie – jeśli taka organizacja, co prawda działa ale wyraziła zgodę na brak planu. W planie urlopów pracownika należy uwzględnić przynajmniej jeden dwutygodniowy wypoczynek (14 kolejnych dni kalendarzowych wliczając niedziele, święta oraz dni wolne przysługujące z racji rozkładu czasu pracy).
Global event

Korekta na FGŚP

Event source: Kalendarium
12:00
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS może przekazywać środki na wyodrębniony rachunek bankowy. Na koniec roku kalendarzowego dokonuje ostatecznej korekty wysokości odpisu na ZFŚS. W praktyce oznacza to powtórne ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku na podstawie faktycznie dokonanego zatrudnienia i porównanie stanu z wynikami ustalonymi w momencie ustalania wysokości odpisu w trakcie roku. W przypadku odchyleń środków pracodawca zobowiązany jest do korekty odpisu. W sytuacji, gdy dokonano za dużego odpisu należy wycofać nadpłaconą kwotę lub zaliczyć ją na poczet odpisów na ZFŚP na rok przyszły. Jeżeli przekazano niewystarczającą ilość środków pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić braki poprzez przekazanie brakujących środków na wyodrębnione konto. Korekta dokonanego odpisu na fundusz powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów na podstawowej działalności operacyjnej w korespondencji z kontem ewidencji operacji księgowych na ZFŚS oraz korektę środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu.
Events underway
Global event

Inwentaryzacja

Event source: Kalendarium
niedziela, 23 grudzień, 12:00 » wtorek, 1 styczeń, 12:00
Zgodnie z warunkami wskazanymi w ustawie o rachunkowości (Rozdział 3, Art. 26.i 27.) oraz polityce rachunkowości jednostki. Inwentaryzację, o której mowa w ust.1, Art 26.- przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości. W przypadku połączenia lub podziału jednostek,z wyjątkiem spółek kapitałowych, strony mogą w drodze umowy pisemnej odstąpić od inwentaryzacji.