Calendar

| wtorek, 25 grudzień 2018 |
Global event

VAT i jego rejestry

Event source: Kalendarium
12:00
Rejestry sprzedaży i zakupu są prawnie wymaganymi dokumentami uwzględniającymi faktury VAT oraz płatności na podstawie dokumentów bazowych (faktur zakupu oraz sprzedaży) w celu spełnienia wymogów sprawozdawczości podatkowej.
Global event

VAT 27

Event source: Kalendarium
12:00
Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym dotyczy mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT niektórych towarów. Za pomocą formularza VAT-27 sprzedawca przekazuje informacje o dokonanych transakcjach.
Global event

VAT-7

Event source: Kalendarium
12:00
Czy na VAT można " zoptymalizować"? Jak najbardziej. To zobowiązanie wynika z przerostu VAT należnego nad naliczonym. Zatem: jeśli naliczonego VATu jest więcej, można go odzyskać.
Global event

VAT 9M+ ewentualna wpłata

Event source: Kalendarium
12:00
Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną. Nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT i będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie nievatowiec musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach.
Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług.
Events underway
Global event

Inwentaryzacja

Event source: Kalendarium
niedziela, 23 grudzień, 12:00 » wtorek, 1 styczeń, 12:00
Zgodnie z warunkami wskazanymi w ustawie o rachunkowości (Rozdział 3, Art. 26.i 27.) oraz polityce rachunkowości jednostki. Inwentaryzację, o której mowa w ust.1, Art 26.- przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości. W przypadku połączenia lub podziału jednostek,z wyjątkiem spółek kapitałowych, strony mogą w drodze umowy pisemnej odstąpić od inwentaryzacji.