Kalendarz

| sobota, 20 październik 2018 |
Termin globalny

Zaliczka Pit 4

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Kolejne zobowiązanie wobec US. Tym razem z tytuu potrąconych zaliczek na podatek dochodowy. Czy jednak zawsze należy go płacić? Czy można inaczej? Kompensatą?
Termin globalny

Podatek dochodowy

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Zaliczka na CIT za miesiąc poprzedni (dot. też zaliczki uproszczonej).
Termin globalny

Zarachowanie zaokrągleń VAT

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.
Termin globalny

Zestawienie kont księgi głównej

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Zestawienie powinno być dokonane w terminie zapewniajcym wypełnienie przez jednostkę wszystkich obowiązków sprawozdawczych (art. 18 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości). Nie rzadziej niż na koniec miesiąca
Termin globalny

Zamknięcie miesiąca

Źródło wydarzenia: Kalendarium
00:00
Ustawa o rachunkowości odnosi się do tego pojęcia pośrednio w art. 25 ust. 1 pkt 1, wykluczającym możliwość dokonywania poprawek w księgach rachunkowych po zamknięciu miesiąca, a także w art. 25 ust. 2, nakazującym w razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca dokonanie korekty poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korektę błędnych zapisów (tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi). Moment zamknięcia miesiąca jednostka wyznacza we własnym zakresie. Zazwyczaj granicą jest termin rozliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc (w grupie kapitałowej czy jako oddział termin ten powinien być odpowiednio wcześniejszy)..