Calendar

| piątek, 31 marca 2023 |
Global event

CIT-D

Event source: Kalendarium
12:00
CIT-D Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach. CIT-D stanowi załącznik do zeznania CIT-8.
Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Global event

CIT-8, CIT-8/A, CIT-8/B, IFT-2R

Event source: Kalendarium
12:00
Roczne zeznanie muszą złożyć wszystkie podmioty, które na podstawie Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (inaczej Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86) są podatnikami tego podatku, chyba że na podstawie przepisów szczególnych zostały zwolnione od tego obowiązku. Od obowiązku złożenia zeznania rocznego nie zwalnia natomiast okoliczność, że podatnik nie osiągnął w okresie rozliczeniowym przychodów ani nie poniósł żadnych kosztów ich uzyskania. W takim przypadku należy złożyć „zerowy” CIT-8.
Global event

Zestawienie o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska

Event source: Kalendarium
12:00
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości nalenych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.
Global event

Sporządzenie sprawozdania finansowego

Event source: Kalendarium
12:00
W ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego należy sporządzić sprawozdanie finansowego
Global event

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania

Event source: Kalendarium
8:30 » 8:45
Zarząd powinien zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, które zgodnie z art. 231 § 1 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (zazwyczaj do końca czerwca roku następnego).
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego organ statutowy powinien podjąć uchwałę co zrobić ze stratą np. pokryć z przyszłych zysków.
Jest to dzień zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego służy konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. Jest na nie przenoszone saldo początkowe konta 860 „Wynik finansowy”.
Saldo Wn konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” oznacza niepokrytą stratę netto za lata poprzednie, a saldo Ma oznacza nierozliczony zysk.
Global event

Opłata za posiadanie psa

Event source: Kalendarium
11:30 » 11:45
Posiadacze psów płacą jednorazowo do 31 marca każdego roku, jeżeli osoba posiadała psa przed upływem tego terminu, lub w ciągu 14 dni jeśli pies został nabyty po tym terminie. Rada Gminy decyduje o sposobie i wyjątkach co do tej opłaty. Wydatki na psa w firmie są KUP.