Calendar

| środa, 15 marca 2023 |
Global event

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów

Event source: Kalendarium
12:00
Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej "ewidencją odpadów". Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów corocznie. Dotyczy wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1. pkt 32) oraz posiadacz odpadów (art. 3 ust. 1. pkt 19).
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
wytwórców odpadów komunalnych i odpadów w postaci pojazdw wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust 5.
Global event

Podatek leśny

Event source: Kalendarium
12:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Global event

ZUS, składki i deklaracje

Event source: Kalendarium
12:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
Global event

Podatek od nieruchomości I rata

Event source: Kalendarium
10:30 » 10:45
Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami zależnymi lub zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność gminy lub Skarbu Państwa, a także s posiadaczami bez tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa.