Calendar

| środa, 15 września 2021 |
Global event

Podatek leśny

Event source: Kalendarium
12:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Global event

Podatek od środków transportowych2 rata

Event source: Kalendarium
12:00
Podatek ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. W wypadku zmiany właściciela obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach środków transportowych.
Płacimy za pojazdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany na stałe lub zbyty.
Global event

ZUS, składki i deklaracje

Event source: Kalendarium
12:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
Global event

Podatek od nieruchomości III rata

Event source: Kalendarium
10:30 » 10:45
Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami zależnymi lub zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność gminy lub Skarbu Państwa, a także są posiadaczami bez tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa.