Calendar

| środa, 1 września 2021 |
Global event

Wyciąg bankowy (WB)

Event source: Kalendarium
12:00
Dekretujemy wyciąg bankowy jako samodzielny dowd księgowy z datą jego wystawienia, tzn. ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
Global event

Szkolenie BHP nowym uczniom

Event source: Kalendarium
12:00
Global event

Świadectwo pracy uczniom

Event source: Kalendarium
12:00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych wynosi na obecną chwilę 7.645 PLN (za 3 lata nauki). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki i zdania egzaminu. Do wniosku należy dołączyć m. in kopie świadectw pracy młodocianych pracowników. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać byłemu uczniowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
Global event

Kontrola salda 130

Event source: Kalendarium
12:00
Inwentaryzacja musi być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrachunkowego. Salda rachunków bankowych weryfikowane są na bieżąco przy księgowaniu wyciągów bankowych (WB).