Calendar

| czwartek, 15 lipca 2021 |
Global event

Podatek leśny

Event source: Kalendarium
12:00
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.
Global event

ZUS, składki i deklaracje

Event source: Kalendarium
12:00
Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca skadki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
Global event

Sprawozdanie do KRS

Event source: Kalendarium
12:00
W terminie 15 dni po zatwierdzeniu (które musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego) należy złożyć w rejestrze sądowym zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe,( opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu), odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek zobowiązanych - także sprawozdanie z działalności.
Jednostki nie składające powyższych druków do rejestru sądowego są obowiązane złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia (opinia biegłego rewidenta jeśli dotyczy) oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" ( w odniesieniu do spółdzielni - w "Monitorze Spółdzielczym").
Global event

Opłata za gosp. odpadami II kwartał

Event source: Kalendarium
12:30 » 12:45
Rady gmin mają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniać świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.